Komünizm Nedir? Komünizm ve Sosyalizm Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kısaca Komünizm malların ortak mülkiyetini destekleyen politik bir ideolojiyi ifade eder. Herkesin temel yaşam gereksinimlerinin karşılandığı bir dünya fikri üzerine kurulan Komünizm kendini böyle bir dünyada, hiçbir baskı biçimi oluşmaması üzerine temellendirir. Herkesin eşit finansal ve sosyal statüye, eşit haklara, fırsatlara ve özgürlüklere sahip olacağı Komünizm sistemi günümüz dünyasında uzak bir olasılık gibi gözükse de Karl Marx ve Frederick Engels tarafından tek “kurtuluş” olarak önerildi.

Komünizm Nedir?

Çok basit bir deyişle komünizm, bir toplumdaki her bireyin emekten elde edilen faydaların eşit bir payını aldığı fikridir. Böyle bir toplumda devlet her şeye sahip olur. Hiçbir şeyin (işletmeler, üretim araçları vb.) bireyler tarafından sahiplenilemeyeceğini söyler. Zenginlik, bir toplumdaki tüm bireyler arasında yeniden dağıtılacak ve eşit olarak bölünecek, zenginin daha az zenginleşeceği ve yoksulların daha az yoksullaşacağı ve nihayetinde aynı ekonomik statüye ulaşmasını temellendirir.

Karl Marx

Komünizmin Babası: Komünist Kuramların Doğuşu ve İlkeleri

Alman bir sosyolog, filozof, ekonomist ve gazeteci olan Karl Marx, komünizmin babası olarak görülüyor. Frederick Engels ile iş birliği içinde Marx, 1848’de yayınlanan “Komünist Manifesto” adındaki ünlü eserin yanında birçok kitap da yayınladı. Marx’a göre, gerçekten ütopik bir toplum ancak sınıfsız bir toplumun varlığında gerçekleştirilecekti. Marx’a göre, ideal bir komünist toplumda, bankacılık merkezileştirilecek, hükümet eğitim ve emeği kontrol edecektir. Tüm altyapı tesisleri, tarımsal araçlar ve sanayiler devlete aittir.

Komünizm ve Sosyalizm Arasındaki Farklar Nelerdir?

Komünizm ve Sosyalizm bazen birbirinin yerine kullanılabilir olsa da iki sistem çok önemli şekillerde birbirinden farklıdır. Ancak hem komünizm hem de sosyalizm, kapitalist fabrika sahiplerinin işçilerini sömürerek çok zengin bir şekilde büyüdüğü Sanayi Devrimi’ne tepki olarak ortaya çıktı.

Sanayi döneminin başlarında, işçiler korkunç derecede zor ve güvensiz şartlara sürüklendi. Haftada altı gün, öğün aralarında olmaksızın günde 12 veya 14 saat çalıştı. Fabrikalar genellikle yetersiz aydınlatılmıştı ve hiçbir havalandırma sistemi yoktu. Tehlikeli ya da iyi tasarlanmış olmayan makineler işçileri çok sık öldürdü.

Frederick Engels

Komünizm Teorisi

Kapitalizm içindeki bu korkunç koşullara tepki olarak, Alman teorisyenler Karl Marx (1818-1883) ve Friedrich Engels (1820-1895) komünizm olarak adlandırılan alternatif ekonomik ve politik sistemi yarattılar. Marx ve Engels, İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu, Komünist Manifesto ve Das Kapital eserleriyle kapitalist sistemde işçilerin kötüye haykırdılar ve bir ütopik bir alternatif ortaya koydu.

Komünizm altında, “üretim araçları” fabrikalar, topraklar, vs. bireylerin mülkiyetindedir. Bunun yerine, hükümet üretim araçlarını kontrol eder ve tüm insanlar birlikte çalışır. Üretilen servet, insanlara işlerine yaptıkları katkıdan ziyade, onların ihtiyaçları doğrultusunda paylaşılır. Sonuç olarak teoride her şeyin mülkiyetten ziyade kamusal olduğu sınıfsız bir toplumdur.

Bu komünist dünyaya ulaşmak için kapitalist sistem şiddetli devrim yoluyla yok edilmelidir. Marx ve Engels, sanayi işçilerinin (“proletarya”) dünyanın etrafında yükseleceğine ve orta sınıfı (“burjuvazi”) devireceğine inanıyordu. Komünist sistem kurulduktan sonra, herkesin ortak iyilik için bir araya getirdiği gibi, hükümet bile gerekli olmayacaktır.

Sosyalizm Nedir?

Sosyalizm teorisi, komünizme birçok yönden benzer olsa da daha az aşırı ve daha esnektir. Örneğin, üretim araçlarının hükümet kontrolü mümkün bir çözüm olsa da sosyalizm işçilerin kooperatif gruplarının bir fabrikayı veya çiftliği birlikte kontrol etmesine de izin verir.

Kapitalizmi ezmek ve burjuvaziyi devirmek yerine, sosyalist teori, sosyalistlerin ulusal göreve seçilmesi gibi yasal ve politik süreçler yoluyla kapitalizmin daha tedrici reformuna izin verir. Ayrıca, gelirlerin ihtiyaca göre bölünmüş olduğu komünizmin aksine, sosyalizm altında, gelirler, her bireyin topluma katkısı temelinde bölünür.

Böylece, komünizm kurulu siyasi düzenin şiddetli bir şekilde devrilmesini gerektirse de sosyalizm siyasal yapı içinde çalışabilir. Buna ek olarak, komünizmin üretim araçları üzerinde (en azından başlangıç ​​aşamalarında) merkezi kontrolü talep etmesi durumunda, sosyalizm işçi kooperatifleri arasında daha özgür bir girişime izin verir.

Komünizm ve Sosyalizm Eylemde

Hem komünizm hem de sosyalizm, sıradan insanların hayatlarını iyileştirmek ve daha adil bir şekilde serveti dağıtmak için tasarlandı. Teoride, her iki sistem de çalışan kitleleri sağlayabilmelidir. Ancak pratikte, ikisinin çok farklı sonuçları vardı.

Komünizm, insanların çalışmaya teşvik etmediği için merkezi planlamacılar sadece ürünlerinizi alacak, daha sonra ne kadar çaba harcadığınıza bakılmaksızın eşit olarak dağıtır. İşçiler hızla çalışmaktan daha fazla yararlanamayacaklarını çabucak fark etti, bu yüzden çoğu pes etti. Sosyalizm aksine, sıkı çalışmayı ödüllendirir. Sonuçta, her işçinin kâr payı, topluma olan katkısına bağlıdır.

20.yüzyılda komünizmin bir veya daha fazla versiyonunu uygulayan Asya ülkeleri arasında Rusya (Sovyetler Birliği), Çin, Vietnam, Kamboçya ve Kuzey Kore yer alıyor. Her durumda, politik ve ekonomik yapının yeniden düzenlenmesi için komünist diktatörler iktidara geldi. Bugün Rusya ve Kamboçya artık komünist değiller, Çin ve Vietnam politik olarak komünist ama ekonomik olarak kapitalist ve Kuzey Kore komünizmi uygulamaya devam ediyor.

Sosyalist politikaya yakın olan ancak kapitalist ekonomi ve demokratik politik sistemi olan Belçika, İsveç, Norveç, Fransa, Kanada ve Almanya gibi ülkelerde kapitalist sistemini sosyal devlet çizgisine getirmeye çalışılıyor. Sosyalist politikalar, tatil süresi, evrensel sağlık bakımı, sübvansiyonlu çocuk bakımı vb. haklar işveren yardımlarıyla sağlamaktadır.

Kısaca komünizm ve sosyalizm arasındaki farklar daha esnek olmasıyla alakalıdır.

Yorum Yapın

E-postanız yayımlanmayacak.